hoofdtelefoonwinkel.com  
  Top » Catalog » Algemene voorwaarden My Account  |  Cart Contents  |  Checkout  |  Contact   
Categories
- Beanies
- BlueTooth Headset
- Earbuds / Earphones
- Full size headphones
- Headsets (Microphone)
- In Ear Headphones / Monitors
- Kids Headphones
- On The Ear headphones
Manufacturers
- Aerial7
- Donut
- Hama
- Koss
- MobileWare
- Sennheiser
- Skullcandy
What's New? more
Over Ear Headphones Aerial7 Chopper2 Taylor Knox with mic
Over Ear Headphones Aerial7 Chopper2 Taylor Knox with mic
89.99EUR
71.99EUR
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
    Tags

Oortjes In Ear Hooftelefoons Aerial7 Headsets Supra-aural On The Ear Circumaural Over The Ear Headphones Earbuds Monster Beats by Dr. Dre Skullcandy Belgie Koptelefoons Rood Paars groen blauw zwart wit geel oranje grijs chrome roze gold


Information
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Productpaginas
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen

Hoofdtelefoonwinkel is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hoofdtelefoonwinkel in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hoofdtelefoonwinkel en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens Hoofdtelefoonwinkel ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens Hoofdtelefoonwinkel al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Hoofdtelefoonwinkel.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Hoofdtelefoonwinkel aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Hoofdtelefoonwinkel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Hoofdtelefoonwinkel kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Hoofdtelefoonwinkel of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Hoofdtelefoonwinkel en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Hoofdtelefoonwinkel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Hoofdtelefoonwinkel niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Hoofdtelefoonwinkel een Order schriftelijk aanvaardt of door Hoofdtelefoonwinkel uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door Hoofdtelefoonwinkel van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Hoofdtelefoonwinkel kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Hoofdtelefoonwinkel behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Hoofdtelefoonwinkel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door Hoofdtelefoonwinkel opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Hoofdtelefoonwinkel geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Hoofdtelefoonwinkel, op de door die toeleveranciers aan Hoofdtelefoonwinkel verstrekte gegevens.
2. Indien Hoofdtelefoonwinkel voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Hoofdtelefoonwinkel.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Hoofdtelefoonwinkel derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Hoofdtelefoonwinkel voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. Hoofdtelefoonwinkel heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Hoofdtelefoonwinkel de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Hoofdtelefoonwinkel zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Hoofdtelefoonwinkel is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan Hoofdtelefoonwinkel. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hoofdtelefoonwinkel gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Hoofdtelefoonwinkel Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Hoofdtelefoonwinkel gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Hoofdtelefoonwinkel op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Hoofdtelefoonwinkel op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Hoofdtelefoonwinkel op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Hoofdtelefoonwinkel gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Hoofdtelefoonwinkel en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Hoofdtelefoonwinkel in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Hoofdtelefoonwinkel, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Hoofdtelefoonwinkel geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Hoofdtelefoonwinkel het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Hoofdtelefoonwinkel op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door Hoofdtelefoonwinkel aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan Hoofdtelefoonwinkel in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Hoofdtelefoonwinkel op te schorten.
  • Indien op enig moment bij Hoofdtelefoonwinkel gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Hoofdtelefoonwinkel het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Hoofdtelefoonwinkel, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Hoofdtelefoonwinkel.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Hoofdtelefoonwinkel op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • In geval van niet-betaling door de klant binnen een termijn van acht dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 10 € voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de klant voor administratieve kosten.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
  • Indien Afnemer jegens Hoofdtelefoonwinkel in verzuim is, is hij verplicht Hoofdtelefoonwinkel de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien Hoofdtelefoonwinkel, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • Hoofdtelefoonwinkel is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • Hoofdtelefoonwinkel is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Hoofdtelefoonwinkel te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Hoofdtelefoonwinkel aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Hoofdtelefoonwinkel in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Hoofdtelefoonwinkel in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Hoofdtelefoonwinkel (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Hoofdtelefoonwinkel vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Hoofdtelefoonwinkel alle schade vergoeden die Hoofdtelefoonwinkel lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien Hoofdtelefoonwinkel door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Hoofdtelefoonwinkel als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • Hoofdtelefoonwinkel zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan Hoofdtelefoonwinkel alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Hoofdtelefoonwinkel benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Hoofdtelefoonwinkel te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Hoofdtelefoonwinkel staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Hoofdtelefoonwinkel het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Hoofdtelefoonwinkel in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is Hoofdtelefoonwinkel toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Hoofdtelefoonwinkel worden overgedragen zal Hoofdtelefoonwinkel Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Hoofdtelefoonwinkel is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdtelefoonwinkel.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Continue
  Bookmark and Share
  Quick Find
   
  Languages
  Nederlands Fran?ais English
   Paypal
  Klik hier voor meer informatie over paypal
  Shopping Cart more
  0 items
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze producten !
  Bestsellers
  01.Zipp Earphones : Tangle Resistant headphones Black
  02.Aerial7 Sound Disk Beanie Neptune Grey
  03.Aerial7 Sound Disk Beanie Odyssey Grey
  04.Donut "Cherry" On-Ear Stereo Headphones Red/White
  05.Donut "Kiwi" On-Ear Stereo Headphones Green/White
  06.Donut "Plum" On-Ear Stereo Headphones Purple/White
  07.On Ear Headphones Aerial7 Matador Ghost with mic
  08.On Ear Headphones Aerial7 Phoenix Storm with mic
  09.Over Ear Headphones Koss PRO DJ 100
  10.Aerial7 Sound Disk Beanie Journey Black
  11.Aerial7 Sound Disk Beanie Journey Lime
  12.Aerial7 Sound Disk Beanie Journey Mauve
  13.Aerial7 Sound Disk Beanie Neptune Black
  14.Aerial7 Sound Disk Beanie Neptune Orange
  15.Aerial7 Sound Disk Beanie Neptune Purple
  16.Aerial7 Sound Disk Beanie Odyssey Cloud
  17.Aerial7 Sound Disk Beanie Odyssey Orange
  18.Aerial7 Sound Disk Beanie Odyssey Purple
  19.Aerial7 Sound Disk Beanie Toastie White
  20.Donut "Bramble" Bleu/Blanc
  21.In-Ear Headphones Aerial7 Apex Vice w/mic In-Ear Earphone
  22.In-Ear Headphones Skullcandy 50/50 In-Ear Earphone White/Chrome Shuffle control
  23.On Ear Headphones Aerial7 Matador Deep Purple with mic
  24.On Ear Headphones Aerial7 Metro Velvet with mic
  25.On Ear Headphones Aerial7 Phoenix Chino with mic
  26.On Ear Headphones Aerial7 Phoenix Tantrum with mic
  27.On Ear Headphones Koss Porta Pro Blue
  28.On Ear Headphones SkullCandy UPROCK Black/Black
  29.Over Ear Headphones Aerial7 Chopper2 Blaq with mic
  30.Over Ear Headphones Aerial7 Chopper2 Snow with mic
  Reviews more
  There are currently no product reviews
  Languages
  Nederlands Fran?ais English
  Hoofdtelefoonwinkel is de online hoofdtelefoonshop voor al jouw hoofdtelefoons , koptelefoons , headsets , headphones. Met enkele bekende merken zoals AKG , Audio-Technica , Beyerdynamic , Bowers & Wilkins , Creative , Denon , Etymotic , Griffin , I-Mego , Jamo , Klipsch , Koss , Monster (Beats by Dr. Dre) , Panasonic , Philips , Pioneer , Sennheiser , Shure , Skullcandy Belgie Free Record Shop , Skullcandy oortjes , Sleek Audio , Sony , TDK , Technics , Ultrasone , V-Moda , WeSC , Yamaha winkel voor Antwerpen , Limburg , Gent , Oost-vlaanderen , West-Vlaanderen , Vlaams Brabant in Belgie en Nederland
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcams Center - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest
  Copyright © 2017 HOOFDTELEFOONWINKEL.COM
  Powered by osCommerce

  WWW.MIJNSPEELGOED.BE - Educatief Speelgoed